Course Image ว23209 โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3/1 ครูวีระวัฒน์

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ว23209    รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3   ภาคเรียนที่  2           เวลาเรียน  40  ชั่วโมง         จำนวน  1.0  หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

ศึกษาความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ จำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ การเขียนชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ การเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ การวางแผนการดำเนินโครงงานให้สำเร็จ การวางระบบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การจัดทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและรูปแบบ การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ การประเมิลผลโครงงานคอมพิวเตอร์

โดยใช้กระบวนการฝึกทักษะปฏิบัติการค้นคว้า  หาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    ตลอดจนทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  อันจะนำไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาสำหรับการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าเอกสารทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงาน  และสามารถนำความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ผลการเรียนรู้

1. บอกความหมายและคุณค่าของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ และจำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

2.  มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

3.  จัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

4.  อธิบายวิธีทำโครงงานอย่างเป็นระบบและวิธีทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพได้

5.  ทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์ได้

6.  นำเสนอโครงงานและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

 

รวม  6 ผลการเรียนรู้