คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง30268    รายวิชา ปฏิบัติงานอาชีพช่าง                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 2                   เวลาเรียน 40 ชั่วโมง       จำนวน 1.0 หน่วยกิต  --------------------------------------------------

ศึกษาความหมาย  องค์ประกอบ  ความสำคัญ  ประโยชน์ของโครงงาน  หลักการ  และประเภทของโครงงาน    การสำรวจ  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม  สิ่งแวดล้อม  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน 

โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การวางแผนโครงงาน   การเขียนโครงงาน  ตัวอย่างโครงงานอุตสาหกรรม  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน  การใช้เครื่องมืองานช่าง  การบันทึกผล  การสรุปผลการทำงาน  การกำหนดรายละเอียดของงานที่จะประเมิน  การประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน  การปรับปรุงวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอน  การนำเสนอผลงาน  วิธีแก้ไขปัญหา  และการประเมินผลรวมของโครงงาน

เพื่อให้มีนิสัยรักการทำงาน  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

ผลการเรียนรู้

1.       อธิบายหลักการทำงานและวิธีการจัดทำโครงงานได้

2.       นำเสนอโครงงานที่จะผลิตชิ้นงานได้

3.       บอกสาเหตุที่ตัดสินใจเลือกโครงงานเพื่อการผลิตได้

4.       ระบุวัสดุอุปกรณ์ และบอกขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานได้

5.       ระบุจำนวน กำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการผลิตชิ้นงานได้

6.       เตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง และผลิตชิ้นงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่วางแผน

7.       บันทึกผลและสรุปผลการทำงานได้

8.       ประเมินผลงานตามรายละเอียดที่ต้องการประเมินได้

9.       นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานได้

รวม 9 ผลการเรียนรู้