สอบปลายภาค รายวิชา ค33104 คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/4

คาบชุมนุม เวลา 15.30 น. - 16.30 น. (1 ชั่วโมง)