สอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ งานห้องเรียนพิเศษ
สอบวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์  2565