ข้อสอบปลายภาค ค32106 คณิตศาสตร์ ม.5/13-5/17 จำนวน 20 ข้อ  ปรนัย เวลา 60 นาที  15 คะแนน

- อนุกรมเลขคณิต

-อนุกรมเรขาคณิต

- สมบัติการบวก

- ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน