คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ก๒๑๙๐๒    รายวิชา  กิจกรรมแนะแนว       กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑     ภาคเรียนที่  ๒    เวลาเรียน  ๑๘  ชั่วโมง      จำนวน  ๐  หน่วยกิต

                                        ----------------------------------------------

          ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  วิธีการเรียน  การวางแผนการเรียน  การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  การสร้างสัมพันธภาพที่ดี  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  กระบวนการรับรู้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารเวลา  สำรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียน  ความถนัด ความสนใจ ความต้องการของตนเอง  จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  และแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

          โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การอภิปราย การศึกษาค้นคว้า  วางแผน  เลือกเทคนิควิธีการ  รวบรวมข้อมูล  จัดทำข้อมูล  เสนอแนวคิด  ใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหา  อธิบายกระบวนการคิดเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  การใช้เครื่องสารสนเทศ  การแสดงบทบาทสมมุติ บันทึก  สรุปประเด็นความรู้  วิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการเรียนได้อย่างถูกต้อง  ตระหนัก  เห็นคุณค่า  รักชาติศาสตร์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  เกิดความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

          ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม  รู้ข้อมูลโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งความต้องการของตลาดแรงงาน พิจารณาและเชื่อมโยงข้อ มูลตนเองกับโลกกว้างทางการ ศึกษาและอาชีพรวมทั้งความต้องการของตลาด แรงงาน  ตัดสินใจเลือกอาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับตนเอง  ออกแบบการพัฒนาตน เองด้านการศึกษา ส่วนตัวและสังคมเพื่อเข้าสู่อาชีพที่เลือก ปฏิบัติ ประเมินและปรับปรุงตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

          ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ปรับตัวด้านการเรียนได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวด้านอาชีพได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวด้านส่วนตัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม มีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

            การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ ๓ ด้าน ดังนี้

๑.      ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จักแสวงหและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน หรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียน หรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม

 

 

๒.      ด้านอาชีพ  ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลาก หลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาเซียน สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ    

๓.      ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน   การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม และการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

          ผู้เรียนมีความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด เป้าหมาย หลักการ เงื่อนไขพื้นฐาน นิยามของความพอเพียง เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียงสามารถนำไปปฏิบัติได้เช่น ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม

          ผู้เรียนมีความรู้เรื่องโรงเรียนสุจริต สามารถนำไปปฏิบัติได้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการจำแนกเปรียบเทียบแยกแยะ  ทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหา  มีวินัย วินัยต่อตนเองผู้อื่นและสังคม รับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ  ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ  ดำเนินชีวิตอย่าพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อสังคมและโลกทั้งทางกาย วาจาและใจ  อยู่อย่างพอเพียง ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ

มีคุณธรรม  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชน สังคม  มีจิตสาธารณะ

          ผู้เรียนมีความรู้เรื่องค่านิยม ๑๒ ประการ สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและมีความเป็นพลโลกได้เช่น ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์เสียสละ อดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ๓) กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖) มีศีลธรรมรักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  ๗) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง ๘) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐)  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี ๑๑)  มีความเข้มแข้ง ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจใฝ่ต่ำหรือกิเลศ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  ๑๒)  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเอง

 

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

ม 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  , 1.2

ม 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 , 2.2 , 2.3

รวม 5 ตัวบ่งชี้