Course Image ว30207 ฟิสิกส์ 7 ม.5/2-4 ครูปรเมศวร์ สุธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลื่นกล หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง