หน่วยการเรียนรู้ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จำนวน (ชั่วโมง)

1

งานบ้าน

6

2

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

4

3

อาหารและโภชนาการ

6

4

งานเกษตร

4

รวม

20