คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ญ30205  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น5            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1          เวลาเรียน 5 ชั่วโมง  จำนวน 2.5 หน่วยกิต     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ศึกษาค้นคว้า วิธีการอธิบาย การเขียนประโยค  ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ  คำขอร้อง  คำขออนุญาต  คำชี้แจง  คำอธิบาย การให้คำแนะนำ การแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นหรือข่าวหรือเหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม อธิบายหรือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน และบทกลอนของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น         

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น และมีคุณธรรม จริยธรรม

 

ผลการเรียนรู้

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย ที่ฟังและอ่าน

2. อธิบายและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน

3. เลือกและใช้คำขอร้อง คำขออนุญาต  คำชี้แจง  คำอธิบาย ให้คำแนะนำ ได้อย่างคล่องแคล่ว

4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

5. พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง และประเด็นต่างๆ ที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม

6. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

7. พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและเสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม

8. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในท้องถิ่น สังคม

และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

9. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

10. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นหรือข่าวหรือเหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

11. วิเคราะห์และอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล

12. เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น หรือประเทศเป็นภาษาญี่ปุ่น

 

รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้