คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  อ21201         วิชา   ภาษาอังกฤษ 1 (อ่าน- เขียน)      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ภาคเรียนที่   1     เวลาเรียน   20   ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 

    ศึกษาด้วยการอ่านและฟังบทอ่านเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม วรรณกรรมแนวจินตนาการเหนือจริง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและเครื่องดื่ม และความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งต่าง ๆ แล้วระบุรายละเอียดและสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท

    โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยการพูดหรือเขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง อ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุรายละเอียดที่ฟัง เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้รักความเป็นไทย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ และอยู่อย่างพอเพียง

             เพื่อพัฒนา แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่อาเซียนและสากล และสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ผลการเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคในบทอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จับใจความสำคัญ เดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท บอกรายละเอียดจากบทอ่านเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม วรรณกรรมแนวจินตนาการเหนือจริง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาหารและเครื่องดื่ม และความ มุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งต่าง ๆ

3. เขียนประโยคตอบคำถามและย่อหน้าสั้น ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเกี่ยวกับตนเอง

4. เขียนประโยคและข้อความรูปแบบต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

รวม  5  ผลการเรียนรู้