ศึกษาการอ่านบทอ่าน หลักการอ่านออกเสียง การตีความ การวิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ ข้อความบทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียง/ไม่ใช่ความเรียง (Non-Text Information) ในรูปแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการเขียนในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาได้ถูกต้อง                ตามวัตถุประสงค์ของ การสื่อสาร การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

          โดยศึกษาค้นคว้า พัฒนา อ่าน เขียน ตีความ วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรม

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและอ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง          และเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อให้เห็นประโยชน์คุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อขยายโลกทัศน์        เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้            มีความมุ่งมั่น  มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียงและภาคภูมิใจในความเป็นไทย