ศึกษาโครงสร้างของคำ ชนิดของคำและประโยคแล้วนำมาเขียนในระดับประโยคและระดับข้อความในรูปแบบต่างๆโดยเน้นการฝึกทักษะ         ศึกษาบทความ สารคดีและบทอ่านที่เป็นเรื่องทั่วๆไป โดยใช้กลวิธีการอ่านที่หลากหลาย การใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปรายเพื่อให้สามารถเดาความหมายของคำศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสำคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ ถ่ายความ เรียงลำดับความ ทำนายความ แยกแยะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่าน เพื่อการนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพพร้อมทั้งเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันมีความตระหนักในความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ