การงานอาชีพ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

--------------

คำอธิบายรายวิชา      

อธิบายการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ความสำคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย วิธีการปักผ้าด้วยมือ ความหมาย ประเภท และความสำคัญของเครื่องดื่ม การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลานิล กระบวนการเทคโนโลยี การประยุกต์การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อชีวิต การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ การจัดการเทคโนโลยี ความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน งานเขียนแบบ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

เขียนรายงาน ค้นหาข้อมูล และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การปักผ้าด้วยมือ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลานิล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น ติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ

เห็นความสำคัญของการใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ ตระหนักถึงการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดใช้ทรัพยากร เห็นคุณค่าของการใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง การมีมารยาทในการบริการเครื่องดื่ม มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า