คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง31101                  รายวิชา  การงานอาชีพ                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ภาคเรียนที่  1               เวลาเรียน 20 ชั่วโมง         จำนวน 0.5 หน่วยกิต

-------------------------------------

ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง ในฐานะสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัด  ตกแต่งบ้าน  และโรงเรียน  การปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืช  หรือเลี้ยงสัตว์   การบำรุง  เก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  การดำเนินการทางธุรกิจ  การดัดแปลงเสื้อผ้า การเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหาร  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน

โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะการจัดการในการทำงาน  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง ในฐานะสมาชิกของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  การดูแลรักษา         ทำความสะอาด  จัด  ตกแต่งบ้าน  และโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติการปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืช  หรือเลี้ยงสัตว์   ฝึกปฏิบัติการบำรุง  เก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน    การดัดแปลงเสื้อผ้า  สำรวจอาหารที่ซื้อมารับประทานในครอบครัวเป็นประจำแล้วบอกแนวทางการเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหาร  แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติการติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน  แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายองค์ประกอบของการดำเนินการทางธุรกิจ  เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว ใช้ทักษะการจัดการในการ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

1.1 ม.4/1      ง 1.1 ม.4/2      ง 1.1 ม.4/3      ง 1.1 ม.4/4      ง 1.1 ม.4/5     

ง 1.1 ม.4/6      ง 1.1 ม.4/7

รวม 7 ตัวชี้วัด