ภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนสามารพูดแนะนำตนเอง และสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้