คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา จ30210    รายวิชาภาษาจีน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1                เวลาเรียน 2 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต


ศึกษาระบบการสะกดเสียงอ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสร้าง และหลักการเขียนตัวอักษร-จีน คําศัพท์ ประโยค โดยฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนคําศัพท์ ประโยค และบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเอง การไถ่ถามที่อยู่อาศัย ตัวเลข การแนะนำสมาชิกในครอบครัว วันและเวลา อาหารและเครื่องดื่ม หรือนําเสนอเรื่องราวใกล้ๆ ตัว ทั้งในสถานศึกษาและในชีวิตประจําวัน การศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของสองชาติ และกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมจีนตามความสนใจ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและการเรียนรู้ผ่านงานและกิจกรรม แบบฝึกหัดจะเสริมสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ภาษาที่เหมาะสมกับระดับความเข้าใจ การเรียนรู้ผ่านหัวข้อเรื่องหลากหลาย

เพื่อเล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมอันจะนําไปสู่การเกิดสุนทรียภาพและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) และสามารถออกเสียงสําเนียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน

2.นักเรียนกล่าวคำทักทายสำนวนที่ใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง เช่น คำทักทายขอบคุณ ขอโทษ ลาก่อน เป็นต้น

3. นักเรียนสามารถนับเลข1-100ด้วยภาษาได้ และสามารถบอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองได้

4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างประโยคอย่างง่ายๆและการใช้คําศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน

5. นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คําศัพท์และบทสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

6. นักเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้ทั้งการแนะนําตัวเองขอร้องขอบคุณ ขอโทษ หรือการอธิบายเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา

7. นักเรียนมีความรู้ความสนใจและมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน


รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้