ศึกษาวิเคราะห์  สืบค้น  วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ตัวอย่างประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและธนบุรี  การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น  รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์  ที่ตั้งและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย  ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของภูมิเอเชีย  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลกในประเทศต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เอเชีย  จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่มีอยู่และตกทอดมาถึงปัจจุบัน  ในการศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์เอเชีย  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาความเป็นมาของชนชาติต่างๆ ในเอเชียได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  และแหล่งอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคเอเชีย  ล้วนกำเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ำ  อารยธรรมเหล่านี้ล้วนเกิดจากการคิดสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า  ซึ่งถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผลงานรุ่นหลัง

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

ส4.1 ส4.1 ม.2/1 , ส4.1 ม.2/2 , ส4.1 ม.2/3

ส4.2 ส4.2 ม.2/1 , ส4.2 ม.2/2


รวม   5  ตัวชี้วัด