Course Image ส33101 และ ส 33102  สังคมศึกษา ม.6/2 ครูศิริกานดา

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ส33101 รายวิชาสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

-------------------------------------

ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตและสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ สังคมอาเซียน และสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสำคัญและความจาเป็นที่ต้องธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สำคัญ ข้อตกลงระหว่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปประยุกต์ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความสุจริต และสามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

2.1 ม.4-6/1, 2.1 ม.4-6/2, 2.1 ม.4-6/3, 2.1 ม.4-6/4, 2.1 ม.4-6/5

2.2 ม.4-6/1, 2.2 ม.4-6/2, 2.2 ม.4-6/3, 2.2 ม.4-6/4

รวม 9 ตัวชี้วัด

                                                  คำธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ส33102   รายวิชาสังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 2          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง             จำนวน  1.0  หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษาและท                             ศึกษา และทบทวน ประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  ระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน สังคมโลก ความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ  พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์

และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น   ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยมีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การสร้างความตระหนัก  การคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  การสืบค้น  และการสร้างองค์ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสภาพปัจจุบันและปัญหา ความขัดแย้ง  ความร่วมมือและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  และภูมิภาคต่างๆรวมทั้งผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย

 

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

1.1 ม.4-6/1              1.1 ม.4-6/2              1.1 ม.4-6/6              1.1 ม.4-6/9            1.1 ม.4-6/101.1 ม.4-6/11                   1.1 ม.4-6/13              ส1.1 ม.4-6/17            1.1 ม.4-6/21        1.2 ม.4-6/4

2.1 ม.4-6/1                  2.1 ม.4-6/2                  2.1 ม.4-6/5                  ส2.2 ม.4-6/1               2.2 ม.4-6/3  ส2.2 ม.4-6/4              ส3.1 ม.4-6/1                  3.1 ม.4-6/2                  3.1 ม.4-6/3             ส3.2 ม.4-6/1  ส3.2 ม.4-6/2                3.2 ม.4-6/3                  ส4.1 ม.4-6/1                  ส4.2 ม.4-6/1              4.2 ม.4-6/2 4.2 ม.4-6/3               4.2 ม.4-6/4                  ส4.3 ม.4-6/1                    ส5.1 ม.4-6/1             5.1 ม.4-6/2 5.1 ม.4-6/4               ส5.2 ม.4-6/1                  5.2 ม.4-6/2                  5.2 ม.4-6/3             ส5.2 ม.4-6/5

 

รวม     35       ตัวชี้วัด