คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ส22101      รายวิชา สังคมศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2        ภาคเรียนที่  1        เวลาเรียน  60 ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น รากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และมรดกของชาติความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  สรุปวิเคราะห์พุทธประวัติ เรื่องการผจญมาร
การตรัสรู้  การสั่งสอน  พุทธสาวก พุทธสาวิกา  พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร
ชาวพุทธตัวอย่าง พระมหาธรรมราชาลิไท สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ชาดก มิตตวินทุกชาดก  ราโชวาทชาดกนำแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติ มาพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิต  โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือ คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  พระรัตนตรัย ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสวดมนต์แผ่เมตตา การบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ การปฏิบัติตนตามหลักทิศ 6 มรรยาทของชาวพุทธ การต้อนรับ การแต่งกาย 
การทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธี  และพิธีกรรมแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศไทย กระบวนการในการตรากฎหมาย การเมือง การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน สถานภาพ  บทบาท สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  บทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน หลักการเลือกรับข้อมูล  ข่าวสารเพื่อนำมาวิเคราะห์

            โดยใช้การศึกษาตามกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างความคิดรวบยอด  ฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  อภิปราย
เห็นคุณค่า รวบรวมข้อมูล  มีส่วนร่วมประพฤติปฏิบัติตน

            เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย  รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทำให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน
มีมารยาท มีสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย

 

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

ส1.1 ม.2/1                ส1.1 ม.2/2                ส1.1 ม.2/3                ส1.1 ม.2/4            ส1.1 ม.2/5

ส1.1 ม.2/6                ส1.1 ม.2/7                ส1.1 ม.2/8,               ส1.1 ม.2/9            ส1.1.2/10

ส1.1 ม.2/11              ส1.2 ม.2/1                ส1.2 ม.2/2                ส1.2 ม.2/3            ส1.2 ม.2/4

ส1.2 ม.2/5                ส2.1 ม.2/1                ส2.1 ม.2/2                ส2.1 ม.2/3            ส2.1 ม.2/4

ส2.2 ม.2/1                ส2.2 ม.2/2   

 

รวม  22  ตัวชี้วัด