คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ฝ30203                   รายวิชาภาษาฝรั่งเศส                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1           เวลาเรียน 100 ชั่วโมง           จำนวน 2.5 หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------

ศึกษาการปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน การอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน การเลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านพร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมการใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า สำรวจสัมภาษณ์ สรุปนำเสนอ อธิบายหรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมทั้งของไทยและเจ้าของภาษา

เพื่อให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ผลการเรียนรู้

1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

2. อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

4. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

5. ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

6. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและ

    ชุมชน

8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและ

   แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

รวม  8 ผลการเรียนรู้