คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ฝ30209            รายวิชาภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ3     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 40 ชั่วโมง    จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

-----------------------------------------------------------

        ศึกษาการพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด การเขียน การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า สำรวจสัมภาษณ์ สรุปนำเสนอ อธิบายหรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมทั้งของไทยและเจ้าของภาษา

เพื่อให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

 

ผลการเรียนรู้

1.      อ่านข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆ แล้วจับใจความสำคัญและสรุปความ  

ได้ถูกต้อง

2.      สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

3.  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

4.   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

5.   ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

 

รวม  5 ผลการเรียนรู้