คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ญ30214  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาค้นคว้า บทสนทนา เพลง   หรือข้อความต่างๆ  การทักทาย  การแนะนำตนเอง  การออกเสียงคำ กลุ่มคำ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง  อ่าน/ เขียนตัวอักษรฮิรางานะได้  เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น และมีคุณธรรม จริยธรรม