วิชา ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 (O-NET) 

วิชานี้ว่าด้วยการทบทวนและฝึกฝนการทำแบบทดสอบของ สทศ เกี่ยวกับรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมปลาย หรือ ม.6 เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายพัฒนาประสิทธิภาพของนักเรียนและยกระดับโรงเรียนเพื่อก้าวสู่การแข่งขันวิชาการในระดับประเทศ วิชานี้จึงถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 ได้ทบทวนและฝึกฝนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 จนถึง ระดับชั้น ม.6 เป็นการทบทวนเนื้อหาแล้วก็ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไปด้วย โดยอ้างอิงจากข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี