คำอธิบายรายวิชา


รหัสวิชา ญ30201 รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 5 ชั่วโมง จำนวน 2.5 หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาค้นคว้า การจับใจความสำคัญ ประโยคคำสั่ง ประโยคคำแนะนำ การทักทาย

การแนะนำตนเอง การบรรยาย การบรรยาย อธิบาย นำเสนอขั้นตอนและวิธีการต่างๆ

การอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค คำแนะนำ คำชี้แจง การสรุปจับใจความสำคัญจากข้อความ

บทสนทนา บทอ่าน นิทาน เรื่องสั้น โฆษณา ฉลากยา ป้ายประกาศ และสัญลักษณ์ต่างๆ

ตัวอักษรฮิรางานะคาตาคะนะและคันจิ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

การนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับวันสำคัญ วัฒนธรรมประเพณี สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว

หรือเล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับตนเองและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน อักษรคันจิ 50 ตัว การเติมคำ ข้อความ

และประโยค ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ระหว่าง

วัฒนธรรมไทย กับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล

โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้

โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น และมีคุณธรรม จริยธรรม