คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ญ30203  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 5 ชั่วโมง  จำนวน 2.5 หน่วยกิต     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ศึกษาค้นคว้า การอธิบาย การเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ  การเขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านการบรรยาย อธิบาย การนำเสนอขั้นตอนหรือวิธีทำ การเขียนแสดงความต้องการ การขอ การให้ความเชื่อเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น และมีคุณธรรม จริยธรรม

 

ผลการเรียนรู้

1. เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

2. ตอบคำถามจากการฟังและการอ่านประโยค บทสนทนาหรือข้อความได้

3. อธิบายหรือเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่อ่านได้

4. เขียนโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

5. เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้

6. บรรยาย อธิบาย นำเสนอขั้นตอน วิธีทำตามที่กำหนดให้ได้

7. เขียนแสดงความต้องการ ขอ และให้ความเชื่อเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือได้


รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้