คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ญ30210  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาการบอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทย การบรรยายสถานที่ การพูดแสดงความคิดเห็น การบรรยายวิธีการเดินทาง การบรรยายระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน บรรยาย ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น และมีคุณธรรม จริยธรรม

 

ผลการเรียนรู้

1. อ่านออกเสียง คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆได้

2. พูดทักทาย แนะนำตนเอง ผู้อื่น หรือสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

3. อ่าน เขียน และระบุความหมายของอักษรคันจิได้อย่างถูกต้อง

4.บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยได้

5. บรรยายสถานที่ต่างๆในโรงเรียนได้

6. พูดแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้

7. บรรยายวิธีการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้