คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ญ30212  รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเสริมทักษะ3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1              เวลา 2 ชั่วโมง   จำนวน 1.0 หน่วยกิต       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ศึกษาค้นคว้า การพูดขอร้อง ให้คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ การอ่าน เขียน และระบุความหมายของอักษรคันจิ การบอกความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทย การอธิบายประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อ การพูดโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน การเปรียบเทียบเรื่องที่ฟังหรืออ่าน การบรรยาย อธิบาย นำเสนอขั้นตอน วิธีทำ

   โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

   เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น และมีคุณธรรม จริยธรรม

 

ผลการเรียนรู้

1. พูดขอร้อง ให้คำแนะนำ คำขออนุญาต คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

2. อ่าน เขียน และระบุความหมายของอักษรคันจิได้อย่างถูกต้อง

3.บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยได้

4. อธิบายประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่อ่านได้

5. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

6. เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้

7. บรรยาย อธิบาย นำเสนอขั้นตอน วิธีทำตามที่กำหนดให้ได้

รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้