คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ20207     รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

---------------------------------------------

          ศึกษาการพูดทักทาย แนะนำตนเอง ถามข้อมูลส่วนตัว อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ สลาก ป้าย สัญลักษณ์ ประกาศ เรื่องสั้น จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม แสวงหาความรู้ บันทึก สรุป เขียนบรรยายตนเอง บุคคล สิ่งของ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

          โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสืบค้นข้อมูล การเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจที่มีความสามารถในการตัดสินใจ รักและหวงแหนในสถาบันและร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

1.       พูดทักทาย พูดแนะนำตนเองและถามข้อมูลส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม

2.       พูดสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

3.       ระบุประเทศในอาเซียน แสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจากสื่อ และตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างถูกต้อง

4.       อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความและบทอ่านได้อย่างถูกต้อง

5.       อ่านบทอ่าน ประกาศ สลาก และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆแล้วสรุปใจความสำคัญและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

6.       เขียนบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับบุคคล และสิ่งของได้อย่างถูกต้อง

7.       เขียนคำ กลุ่มคำ ประโยค และใช้โครงสร้างภาษาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

รวม 7 ผลการเรียนรู้