ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การประยุกต์ จำนวนนับ ร้อยละในชีวิตประจำวัน แบบรูปของจำนวน การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม  การประยุกต์เกี่ยวกับจำนวนเต็ม การคิดคำนวณ โจทย์ปัญหา

ส่วนบนของฟอร์มส่วนล่างของฟอร์มโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ   เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยีและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยง คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลการเรียนรู้

1.       ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ

2.       ใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม

3.   ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มในการแก้ปัญหาได้

รวม  3  ผลการเรียนรู้