คำอธิบายรายวิชา

       รหัสวิชา อ22101    รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่        ภาคเรียนที่ 1       เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

 


          ศึกษาค้นคว้าและสื่อสารเกี่ยวกับคำขอร้องคำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุหรือเขียนข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงตามรูปแบบต่างๆที่อ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายตามสถานการณ์ พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ แสดงความรู้สึก  ความคิดเห็น สรุปความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบโดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส พร้อมใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศอาเซียนและโลก ตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งยังเปรียบเทียบความเหมือน/แตกต่าง ในการออกเสียงคำและการเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาความเหมือน/แตกต่างเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวไทยกับเจ้าของภาษาด้วย

          โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์  ศึกษาค้นคว้า สำรวจ สัมภาษณ์ สรุปนำเสนอ อธิบาย                     หรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่มีในแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ/ประเพณี/ วัฒนธรรม ทั้งของไทยและที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

          เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย                                                           

 

         

ตัวชี้วัด

ต 1.1ม.2/1      ต 1.1ม.2/2      ต 1.1ม.2/3      ต 1.1ม.2/4      ต 1.2ม.2/1      ต 1.2ม.2/3

ต 1.3ม.2/1      ต 2.1ม.2/1      ต 2.2ม.2/1      ต 3.1ม.2/1      ต 4.1ม.2/1      ต 4.2ม.2/1

 

รวม 12 ตัวชี้วัด