คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา อ22101    รายวิชาภาษาอังกฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ภาคเรียนที่ 1               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต 

----------------------------------------------------------

          ศึกษา ค้นคว้า สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัวและถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน พูดและเขียนข้อมูลกิจกรรมที่ทำในยามว่าง บรรยายเหตุการณ์ โดยใช้คำศัพท์ ประโยค โครงสร้าง และลำดับ

เหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง  อ่านออกเสียงข้อความ ประโยค เกี่ยวกับอาชีพ ให้เหตุผลในการเลือกอาชีพ ใช้ภาษาในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประจำชาติ กิจกรรมที่ทำในระหว่างวัน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพและเหตุผลประกอบ แล้วนำข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและเจ้าของภาษา

          โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์  ศึกษาค้นคว้า สำรวจ สัมภาษณ์ สรุปนำเสนอ อธิบาย หรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่มีในแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมทั้งของไทยและเจ้าของภาษา

          เพื่อให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น ๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย                                                           

         

รหัสตัวชี้วัด

ต1.1 ม.2/1      ต1.1 ม.2/2      ต1.1 ม.2/3      ต1.1 ม.2/4      ต1.2 ม.2/1         

ต1.3 ม.2/1      ต1.3 ม.2/2      ต2.1 ม.2/1     ต2.2 ม.2/1   2.2 .2/2

ต3.1 ม.2/1      ต4.1 ม.2/1      ต4.2 ม.2/1     ต4.2 ม.2/2

 

รวม 14 ตัวชี้วัด