คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  อ30234   รายวิชา    ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่   1  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษาค้นคว้าและสื่อสารเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน ประโยค วลี ข้อความ เรื่องราวที่น่าสนใจ บทร้อยกรอง และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

โดยการอ่าน เขียน จับใจความ สรุปความ เขียนเรียงความ เปรียบเทียบ แสดงความโต้แย้ง ตีความ

ใช้ภาษาในการค้นคว้า สืบค้น สรุป รวบรวม นำเสนอ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียงและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจความหมายและหน้าที่ของคำศัพท์

2. จับใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุน และสรุปความจากเรื่องที่อ่านที่น่าสนใจ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

3. เขียนย่อหน้าเรียงความเปรียบเทียบให้เหตุผล และแสดงความโต้แย้ง ตีความบทร้อยกรอง เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือหัวที่กำหนด

4. ใช้ภาษาในการค้นคว้า และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

 

รวม  4 ผลการเรียนรู้