คำอธิบายนายวิชา

อธิบายขั้นตอนในการดูแลเสื้อผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ

การออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง

และประกอบผลิตภัณฑ์ การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี อธิบาย

ระดับของเทคโนโลยี การหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย และวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

 เขียนแผนภาพความคิด สืบค้นข้อมูล ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

เกี่ยวกับการดูแลเสื้อผ้า การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ ออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง ติดตา เสียบยอด และ

ตัดชำ ติดตั้งและประกอบราวตากผ้าจากท่อพีวีซี โต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแบบจำลองจากกระดาษลูกฟูก สร้างชั้นวางของอเนกประสงค์และตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงตามกระบวนการเทคโนโลยี ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และ ความสนใจของตนเอง

 เห็นความสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และการสร้างประสบการณ์ในการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง