คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค32101  รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                    งานห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ ลําดับและอนุกรม ลำดับ 1. ความหมายของลําดับ 2. ลําดับเลขคณิต 3. ลําดับเรขาคณิต 4. ลำดับฮาร์โมนิก ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรม 1. อนุกรมเลขคณิต 2. อนุกรมเรขาคณิต 3. อนุกรมอนันต์ สัญลักษณ์แสดงการบวก การประยุกต์ของลำดับและอนุกรม ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน อนุกรมอนันต์ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต ลิมิตของลำดับอนันต์ อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ผลบวกอนุกรมอนันต์ การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหามูลค่าของเงินและค่ารายงวด

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

1.2    ม.4/2   

6.1    ม.4/1,  ม.4/2,  ม.4/3,  ม.4/4,  ม.4/5,  ม.4/6

รวม  7   ตัวชี้วัด