ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประโยค วลี ข้อความ คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย คู่มือใช้งานต่าง ๆ หลักการอ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงใน รูปแบบต่าง ๆ เรื่องราว ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่น  ศึกษาภาษาที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พูดแสดงความ ต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม เขียนประโยคและข้อความที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนอง ประสบการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ เขียน แสดงความคิดเห็น และสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคม และ โลก

โดยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ สรุป นำเสนอ อธิบาย หรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรม ทั้งของไทยและเจ้าของภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม อยู่อย่างพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย