คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค21205  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                             งานห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างของกำลังสาม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร แนะนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปร วงกลม มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม คอร์ดของวงกลม เส้นสัมผัสวงกลม

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีจิตสารธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

 ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

2. ประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

3. เข้าใจและใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใน การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

รวม  3  ผลการเรียนรู้