คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค21203  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                            เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

           ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้ ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้ การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ สมการและคำตอบของสมการ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ กราฟและการนำไปใช้ ความสัมพันธ์เชิงเส้น รูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิต หน้าตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ

            โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอดไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

             เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีจิตสาธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

  ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข นำไปใช้การแก้ปัญหาได้

2. เข้าใจเกี่ยวกับตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้แก้ปัญหาได้

3. เข้าใจเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและนำไปใช้การแก้ปัญหาได้

4. เข้าใจเกี่ยวกับกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นและการนำไปใช้แก้ปัญหาได้

5. เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิต

6. เข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้