คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค20201  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มพูน                         งานห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

------------------------------------

        ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เซต การดำเนินการระหว่างเซต อินเตอร์เซกชัน ยูเนียน คอมพลีเมนต์ ผลต่างระหว่างเซต การแก้ปัญหาโดยใช้เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์  นิเสธของประพจน์ การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “และ” การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “หรือ” การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อม “ถ้าแล้ว...” การเชื่อมประพจน์ด้วย  ตัวเชื่อม “ก็ต่อเมื่อ” ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

       โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

       เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  มีจิตสารธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซต ในการสื่อสาร สื่อความหมายและอ้างเหตุผล

2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมายและอ้างเหตุผล

3. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

รวม  3  ผลการเรียนรู้