ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคำศัพท์ ประโยค บทสนทนา คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ  อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หน้าที่ทางภาษา การอ่านออกเสียงบทอ่านตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน สรุปความ ตีความ วิเคราะห์   ข้อมูล  ข่าวสาร   สารคดี บันเทิงคดีสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงแบบต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การเลือกบริการต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์  การเจรจาโน้มน้าวต่อรอง การแลกเปลี่ยนความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม นำเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประเทศไทย ประเทศอาเซียนหรือประเทศเจ้าของภาษา

             โดยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน  เขียน  สรุป แสดงความคิดเห็น นำเสนอ อธิบาย บรรยาย ถ่ายโอนข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้  การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณีและวัฒนธรรมทั้งของไทยและเจ้าของภาษา ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

        เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม อยู่อย่างพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย