คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค30205  รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5                      งานห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต

------------------------------------

              ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น จำนวนจริง ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน ลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

              โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

              เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย   มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ   มีวิจารณญาณ  มีจิตสารธารณะ มีความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมทั้งเห็นคุณค่า  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

 ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจเซตและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

2. เข้าใจตรรกศาสตร์เบื้องต้นและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

3. เข้าใจจำนวนจริงและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

4. เข้าใจฟังก์ชันและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

5. เข้าใจฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

6. เข้าใจเรขาคณิตวิเคราะห์และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

7. เข้าใจระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

8. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวม  8  ผลการเรียนรู้