คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ฝ30201            รายวิชาภาษาฝรั่งเศส                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 1             เวลาเรียน 100 ชั่วโมง    จำนวน 2.5 หน่วยกิต 

-----------------------------------------------------------

ศึกษาการฟังคำสั่ง คำขอร้อง การอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยคสั้นๆ และข้อความง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ ข้อความ บทสนทนา บทกลอนสั้นๆ การ์ตูน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ การพูดสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคม การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

โดยใช้การฟัง พูด อ่าน เขียน วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า สำรวจสัมภาษณ์ สรุปนำเสนอ อธิบายหรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมทั้งของไทยและเจ้าของภาษา

เพื่อให้เห็นประโยชน์ และคุณค่าของภาษาฝรั่งเศส สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ผลการเรียนรู้

1.      ฟังคำสั่ง คำขอร้อง การอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยคสั้นๆ และข้อความง่ายๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง

2.      การอ่านจับใจความ ข้อความ บทสนทนา บทกลอนสั้นๆ การ์ตูน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ

3.      สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ และเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

4.  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคม

     วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

5.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง ประโยคชนิด   

     ต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

6.  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน

รวม 6 ผลการเรียนรู้