คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง30271          รายวิชา  งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่  1          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง              จำนวน 1.0 หน่วยกิต

-------------------------------------

ศึกษาวิเคราะห์  และสรุป  ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับงานประดิษฐ์   การศึกษาแบบ  ดัดแปลง  และออกแบบ  วิธีการใช้วัสดุและการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับ         งานประดิษฐ์  วิธีการสร้างงานประดิษฐ์ การวางแผนทำงานประดิษฐ์  วิธีการคิดคำนวณราคาทุน และกำหนดราคาขายชิ้นงานประดิษฐ์    ลำดับขั้นตอนการทำงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติ  เป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน   โครงงานประดิษฐ์   นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะในการแสวงหาความรู้  ทักษะการออกแบบ   และทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์  วางแผนปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน  คิดคำนวณราคาทุนและกำหนดราคาขาย          ฝึกปฏิบัติการทำงานประดิษฐ์ เพื่อนำไปเป็นของใช้และของประดับตกแต่งบ้าน ปฏิบัติโครงงานประดิษฐ์สร้างรายได้ประยุกต์ใช้เศษวัสดุธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์  ประเมินตามสภาพจริง  ส่งเสริมกระบวนการคิด            การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ   พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

เพื่อให้มีนิสัยรักการทำงาน  นำความรู้ประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการทำงานประดิษฐ์ มาพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ  ด้วยความรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนางาน   ด้วยตนเอง  สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้  เห็นคุณค่าของการทำงาน   ทำงานอย่างมีความสุข มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความประณีต  รอบคอบ ปลอดภัย  มีความภาคภูมิใจในผลงาน  นำไปใช้ประโยชน์             ในชีวิตประจำวัน ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผลการเรียนรู้

1.

อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์   ประเภทและคุณค่าของงานประดิษฐ์ได้

เห็นประโยชน์ของงานประดิษฐ์ที่มีต่อการดำรงชีวิต ด้วยความรับผิดชอบในการทำงาน 

นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้                                                                            

2.

อธิบายหลักการสร้างความคิดสร้างสรรค์  นำหลักและกระบวนการมาใช้ในการสร้างสรรค์

งานประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้  เห็นคุณค่าของการสร้างความคิดสร้างสรรค์

ในงานประดิษฐ์  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

     3.

ศึกษาแบบ  ดัดแปลงแบบ  และออกแบบงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติได้ถูกต้อง 

เห็นคุณค่าของการออกแบบและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานประดิษฐ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้                                                                               

4.

เลือกใช้เศษวัสดุธรรมชาติในการสร้างงานประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม  เห็นประโยชน์ของการนำ

เศษวัสดุธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่า และมีจิตสำนึกนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้                                                    

5.

อธิบายวิธีใช้ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง          เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

6.

บอกความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ถูกต้อง   นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้                                                                      

7.

เลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์ เห็นประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานประดิษฐ์ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้                                                                               

8.

อธิบายวิธีการสร้างงานประดิษฐ์ได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าวิธีการสร้างงานนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

9.

วิเคราะห์และวางแผนทำงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาติได้ถูกต้อง  เห็นประโยชน์ของการวางแผน การทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้   

10.

อธิบายวิธีการคิดคำนวณราคาทุนและกำหนดราคาขายได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าวิธีการคิดคำนวณราคาทุนและกำหนดราคาขายนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

11.

คิดคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขายชิ้นงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการคิดคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขายชิ้นงานประดิษฐ์  นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้     

12.

การประดิษฐ์กรอบอินทนิลสวยด้วยงานประณีตศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาผลงานด้วยตนเอง  นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

13.

ประดิษฐ์กรอบบุปผารัตน์กระถินอินทนิลแห้ง ได้อย่างสร้างสรรค์  ประณีตสวยงาม  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ปรับปรุงและพัฒนาผลงานด้วยตนเอง  นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

14.

วิเคราะห์และวางแผนเขียนโครงงาน ปฏิบัติจัดทำโครงงานประดิษฐ์เศษวัสดุธรรมชาติจากพืช

ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองได้  เขียนรายงานโครงงานเพื่อจัดทำเอกสารรูปเล่มโครงงาน  นำเสนอและแสดงผลงานโครงงานประดิษฐ์ได้  ด้วยความมุ่งมั่น  รับผิดชอบในการทำงาน  ปรับปรุงและพัฒนาผลงานด้วยตนเอง  มีความภาคภูมิใจในผลงาน  สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้       นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

รวม  14  ผลการเรียนรู้