คําอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา31104    รายวิชาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 60  ชั่วโมง    จํานวน 1.5 หน่วยกิต                                -------------------------------------------------------

           ศึกษา วิเคราะห์การกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน สสาร ขนาด อุณหภูมิของเอกภพหลังเกิดบิกแบงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามวิวัฒนาการของเอกภพ  ทฤษฎีกำเนิดเอกภพ หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง โครงสร้างและองค์ประกอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกและระบุตำแหน่งของระบบสุริยะ  กระบวนการเกิดความส่องสว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างสี อุณหภูมิผิวและสเปกตรัม ลำดับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กระบวนการเกิดระบบสุริยะ และการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ โครงสร้างของดวงอาทิตย์ การเกิดลมสุริยะ พายุสุริยะ การสำรวจอวกาศโดยใช้กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก ข้อมูลที่สนับสนุนหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุน การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี รูปแบบแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี  หลักฐานและสาเหตุทางธรณีวิทยาที่พบกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัย การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง ผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย การเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย กระบวนการเกิดและผลจากสึนามิ รวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละบริเวณของโลก การหมุนเวียนของอากาศที่เป็นลมมาจากความแตกต่างของความกดอากาศ การหมุนเวียนของอากาศตามเขต ละติจูด และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทรและรูปแบบการหมุนเวียน ของน้ำผิวหน้าในมหาสมุทร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศของโลก แนวปฏิบัติเพื่อลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศที่สำคัญจากแผนที่อากาศและนำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาวางแผนการดำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต  การวิเคราะห์  การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผล

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

รหัสมาตรฐานตัวชี้วัด

3.1 .6/1      ว 3.1 .6/2      3.1 .6/3      ว 3.1 .6/4      ว 3.1  .6/5     3.1 .6/6
3.1 .6/7      ว 3.1 .6/8      3.1 .6/9      3.1 .6/10    3.2  .6/1     3.2 .6/2
3.2 .6/3      ว 3.2 .6/4      3.2 .6/5      ว 3.2 .6/6      3.2  .6/7     ว 3.2 .6/8
3.2 .6/9      3.2 .6/10   3.2 .6/11    3.2 .6/12    3.2  .6/13    ว 3.2 .6/14

รวม 24 ตัวชี้วัด