คำอธิบายรายวิชา

30213   ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง                                                                จำนวน 1.5 หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          ศึกษาภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ   เช่น  การแนะนำ การทักทาย  การกล่าวลา  การเชื้อเชิญ  การเสนอแนะ  การขอร้อง  การเสนอให้ความช่วยเหลือ การขออนุญาต 
การกล่าวขอโทษ  การกล่าวแสดงความเห็นใจ  การกล่าวชมเชย  การนัดหมาย   การกล่าวแสดงความยินดีและการกล่าวอวยพร อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากบทอ่าน สื่อ สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง การอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำ วลี ประโยค ข้อความ สำนวน โครงสร้างทางภาษาและ ไวยากรณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและศึกษาต่อ รวมทั้งคำสุภาษิต คำพังเพยของภาษาอังกฤษ เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บันทึกเหตุการณ์ กรอกใบสมัครเรียนต่อและใบสมัครงาน  ศึกษาภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ  

โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า สรุป และนำเสนอ อธิบายหรือถ่ายโอนข้อมูล จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ ตีความ แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม/นำไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้าสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม เผยแพร่ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นและอาเซียนกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ

เพื่อให้เห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

 

ผลการเรียนรู้

1.  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

2.  พูดและเขียนแสดงความต้องการเสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม

3.  อ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากบทอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง

 

 

4. อ่านวิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

5.  ใช้และอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคำ วลี ประโยค ข้อความ สำนวน โครงสร้างทางไวยากรณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและศึกษาต่อ รวมทั้งคำสุภาษิตและคำพังเพยของภาษาอังกฤษ

6. การใช้คำสุภาษิตและคำพังเพยของภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการใช้ภาษาในโอกาสต่าง ๆ

7. เขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บันทึกเหตุการณ์ กรอกใบสมัครเรียนต่อและใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ

8. ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้ ข้อมูลต่าง ๆจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ